Sobota, 21 Lipca 2018 | Wysoki kontrast
Logo graficzne WORD Olsztyn
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie

Egzaminy państwowe >> Informacje podstawowe

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie przeprowadza egzaminy państwowe dla kandydatów na kierowców i kierowców. Egzaminy przeprowadzane są zgodnie z Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2017.978 j.t. z późn. zm.) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy a w szczególności z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U.2016.232 z późn. zm.). Przepisy te w szczególności określają zagadnienia związane z procedurą, warunkami i kryteriami przeprowadzania egzaminów państwowych.

Informacja o danych osobowych przetwarzanych przez WORD Olsztyn

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, s.1 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie ul. Towarowa 17;
 2. Funkcjonujący dotychczas Administrator Bezpieczeństwa Informacji został Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@word.olsztyn.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Ustawy o kierujących pojazdami z 18.05.2017r. (j.t. Dz.U. z 2017r. poz.978 z późn. zm.) - na podstawie art.6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, przez 50 lat;
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Podanie danych osobowych w wymaganym zakresie jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa (Ustawa o kierujących pojazdami z 18.05.2017 r.).

Obsługa klientów

Osoby ubiegające się o prawo jazdy, które zdecydowały się zdać egzamin państwowy na prawo jazdy w naszym Ośrodku zapraszamy do biura obsługi klienta - pokój nr 18 (parter) od poniedziałku do piątku w godzinach 715 do 1515.

Sprawy związane z ustaleniem terminu egzaminu można załatwić również telefonicznie pod warunkiem wcześniejszego złożenia wymaganych dokumentów, tel. 89-538-11-80.

Egzaminy państwowe na prawo jazdy w naszym Ośrodku są przeprowadzane również w soboty.
Terminy sobót egzaminacyjnych dostępne są na stronie głównej WORD Olsztyn.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

 • osobiście: w WORD Olsztyn w godzinach: 715 - 1515 w pokoju nr 18 (parter);
 • telefonicznie: pod numerem: 89 538-11-80, Fax: 89 538-11-35;
 • mailowo pod adresem: egzaminy@word.olsztyn.pl
Link do naszej strony na facebook.com Znak graficzny Fair Play Znak graficzny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Znak graficzny Warmińsko-Mazurskiej Rady BRD
© WORD Olsztyn 2017